សេវាកម្ម
  •    ឡាន​អង្គរ
  •    អចលនទ្រព្យ
  •    កសិដ្ឋានសត្វ
  •    ភោជនីយដ្ឋាន
  •    ការសាងសង់
ការផ្តល់នូវសេវាកម្ម
យើងផ្តល់ជូនអ្នកជាមួយពិភពបៃតង
  • ឡាន​អង្គរ
  • អចលនទ្រព្យ
  • កសិដ្ឋានសត្វ
  • ភោជនីយដ្ឋាន
  • ការសាងសង់
លេខ 27DEF, ព្រះមុន្នីវង្ស (ផ្លូវលេខ 93),
12201 រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
(855)23 998 989, (855)23 430 937
info@heng-development.com