ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ
លេខ 27DEF, ផ្លូវព្រះមុនីវង្ស
(ផ្លូវលេខ 93), 12201 ភ្នំពេញ,
ប្រទេសកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ:
(855) 23 998 989
(855) 23 430 937

អ៊ីមែល :
info@hengdevelopment.com
hengdevelop@yahoo.com

វេបសាយ:
www.hengdevelopment.com
ទំនាក់ទំនងតាមផែនទី
ទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីមែល
ឈ្មោះ :
អ៊ីមែល :
ប្រធានបទ :
សារមតិ :
 
ការផ្តល់នូវសេវាកម្ម
យើងផ្តល់ជូនអ្នកជាមួយពិភពបៃតង
  • ឡាន​អង្គរ
  • អចលនទ្រព្យ
  • កសិដ្ឋានសត្វ
  • ភោជនីយដ្ឋាន
  • ការសាងសង់
លេខ 27DEF, ព្រះមុន្នីវង្ស (ផ្លូវលេខ 93),
12201 រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
(855)23 998 989, (855)23 430 937
info@heng-development.com